ขอเชิญอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบาผนังและหลังคาเหล็กเมทัลชีท