ขอเชิญเข้าร่วม อบรม “การควบคุมคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จ”